การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาไทย

KNOWLEDGE

Management

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ เอกสาร คู่มือ วีดีโอ ข้อเขียน เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของ พรชัย นาชัยเวียง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้

กิจกรรมพัฒนาการศึกษา

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

แนวทางการศึกษาไทยและทิศทางห้องเรียนแห่งอนาคต

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการ

หน่วยงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้เพื่อการศึกษาไทย

จัดทำโดยนายพรชัย นาชัยเวียง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

kruthailand@gmail.com
086-408-2198
Message us