วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

แนวการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้วยแนวการเสริมสร้างเจตคติวิทยาศาสตร์ด้วย Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

แนวการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้วยแนวการเสริมสร้างเจตคติวิทยาศาสตร์ด้วย Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์

บทคัดย่อ