วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

สคน.ยื่นหนังสือต่อรองประธานสนช.

7 พ.ค.62 สหพันธ์ครูภาคเหนือ (สคน.) องค์กรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและสังคม ขอขอบคุณครูชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการแห่งประเทศไทย ผอ.เสมอ นาสอน รองเลขาธิการสหพันธ์ครูภาคเหนือ ที่ช่วยประสานงานท่านพีระศักดิ์ พอจิต สนช. จังหวัด อุตรดิตถ์ รองประธานสนช.และท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สนช. จ.เชียงใหม่ ในการอำนวยความสะดวก รับหนังสือคัดค้าน ร่างพ.ร.ก.กศ. แห่งชาติ…ที่จะต่อครม. พร้อมกันนั้นขอขอบคุณผู้นำครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครู ทุกท่านทุก ทุกอำเภอและทุกจังหวัดในการรวมพลังกาย ใจ ความคิด ต่อสู้ เรียกร้องและคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.ฯสู่ พ.ร.ก.กศ. ชาติ…”ฉบับยึดอำนาจใบประกอบวิชาชีพครู”อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 4 เดือนแล้ว และพวกเราจะยืนหยัดเคียงข้างกันเพื่อปกป้องวิชาชีพครูของเราให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ต่อไป “10 พ.ค.62 รวมพลังครูไทยครั้งใหญ่ในการปกป้องวิชาชีพครูของเราร่วมกัน ณ สันนิบาตสหกรณ์ กทม.