วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

สรุปผลการประชุมทางไกล แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

       

ด้านการเตรียมความพร้อม

 1. การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ให้ ผอ.รร. ให้ตรวจสอบความพร้อม โดยเฉพาะจัดอันตรายต่างๆ ระบบไฟฟ้า ไม่ให้เกิดอันตาายเรื่องไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมไปถึง ประตู หน้าต่าง โต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุด ให้ดำเนินการตรวจสอบให้มีความพร้อมในการใช้งาน
 2. การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ต้นไม้ ที่เกิดพานุฤดูร้อน ให้ตัดแต่ง ป้องการกิ่งไม้มี่จะก่อให้เกิดอันตราย
 3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่อันตรายต่างๆ
 4. ตรวจสอบสุภาพของผู้เรียน เพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มเรียน
 5. ตรวจสอบเรื่องการป้องกันการลักทรัพย์ใน รร. การป่องการสารเสพติดต่างๆ ในสถานศึกษา

ด้านงบประมาณ

 1. สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณ 5 รายการเรียนฟรี ให้ทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
 • ค่าจัดการเรียนการสอน – ค่าหนังสือเรียน – ค่าอุปกรณ์การเรียน – ค่าเครื่องแบบนักเรียน – ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบต้องแจกเบินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนโดยตรง
 1. จัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จัดสรร 70% ให้ยืมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดพเนินการให้ครบ 100% ในภาคเรียนแรก
 3. นโยบายจ้างธุรการ รร. ปีการศึกษา 2562 จ้างต่อครบทุก รร.
 4. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2562
  ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิย. 62 รายงานข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2562
  ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พย. 62 ภาคเรียน 2
  ครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษ. 62
  ตรวจสอบแก้ไขปัญหานักเรียนซ้ำซ้อน
 5. การคัดกรองนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ

นโยบายเตรียมความพร้อม ท่านเลขา สพฐ.

ด้านการรับนักเรียน

 1. เน้นให้ ผอ. ไปยืนรับนักเรียนบริเวณหน้า รร. ร่วมกับครูเวรประจำวัน
 2. ให้ตรวจสอบการออกนอกรร.ของนักเรียนเป็นพิเศษ
 3. ให้เตรียมความพร้อมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน
 4. ให้ตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
 5. ให้ ผอ.เน้นย้ำนักเรียนที่ต่ำกว่าอายุ 15 ปี ไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนมา รร.ด้วยตนเอง ส่วนนักเรียนที่มีใบขับขี่แล้วมห้เน้นย้ำเรื่องวินัยจราจร

ด้านความปลอดภัยและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 1. การจัดการจารจรเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้ารร. บริเวณถนนหน้า รร. ให้มีนักศึกษาวิชาทหารหรือลูกเสือ หรือให้นักเรียนจิตอาสาในการดูแลน้องๆ นักเรียนในสถานศึกษาในการข้ามถนน การขับขี่บริเวณหน้า รร. ในกรณีรร.ในเมืองให้ติดต่อทางตำรวจได้เข้ามาดูแลการจราจรที่หนาแน่นหน้า รร.
 2. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ให้จัดแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ และจัดกิจกรรม 10 วัน 10 ความดีในโรงเรียน ส่วนกิจกรรมความดีให้อยู่ในดุลพินิจของสถานสถานศึกษาว่าจะดำเนินกิจกรรมทำความดีอย่างไร

ด้านโครงการอาหารกลางและนมโรงเรียน

 1. อาหารเสริมนมโรงเรียน ปัจจุบันส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียน ให้โรงเรียนตรวจสอบการบรรจุนมลงถังบรรจุของโรงเรียนเพื่อรักษาอุณภูมิในการบรรจุนมโรงเรียนเพื่อป้องกันนมเสีย
 2. โครงการอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคน จัดอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และทำ thai school Lunch สอดคล้องกับเมนูอาหารที่จัดให้นักเรียน เน้นภาชนะที่สะอาด
 3. การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวัน
  – ซื้อ ครูทำ >>จัดซื้อ วัตถุดิบเพื่อใช่ในการประกอบอาหาร
  – ซื้อ ครูไม่ทำ >>>จัดซื้อ จัดจ้าง
  – ไม่ซื้อ ครูไม่ทำ >> จัดจ้างเหมา
 4. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จะออกตรวจสอบ 24 รร. และจะรายงานผลในภาพนวมที้งประเทศเพื่อหาแนวทาฃในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการดำเนินการ
 5. ข้อสังเกต
  – หลักฐานการเบิกจ่ายยังไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
  – การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนยังไม่เป็นไปตามหลักของโภชนาการที่ดี ควรจะจัดอาหารให้เป็นไปตามคุณภาพตามหลักโภชนาการที่ดี
 6. ให้จัดทำโครงการขอสนับสนุนขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ให้ทันเงลาเพื่อให้ได้รับเงินทันในช่วงเปิดภาคเรียน

ด้านวิชาการ

 1. ปฐมวัย ให้จัดเตรียมสถานที่ในห้องเรียนระดับปฐมวัย ให้ปลอดภัยเช็คตรวจสอบรายการด้านโรคต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ป้องกันโรคติดต่อ มือเท้า ปาก
 2. ประถมศึกษา ให้คัดครองการอ่านการเขียน ของนักเรียนโดยการใช้เครื่องมือของสถานศึกษาเองหรือการใช้เครื่องมือของส่วนกลางเพื่อเก็บข้อมูลเตรียมการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
 3. เน้นการนำกีฬาสู่สถานศึกษา ให้สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของชุมชน ใช้พื้นที่ของ รร. บริการด้านการกีฬา และหาโค้ชจากชุมชนพัฒนาด้านกีฬาเข้ามามี
 4. ส่วนร่วม
 5. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ด้านการเตรียมการห้องเรียน DLTV

 1. ให้ตรวจสอบระดับโทรทัศน์ ที่อยู่ในระดับสายตา และนักเรียนทั้งห้องเรียนสามารถเห็นได้อย่างทั่วถึง การจัดโต๊ะนักเรียนให้นักเรียนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ส่งผลต่อสุขภาพนักเรียน
 2. การนำนักเรียนรวมกันตั้งแต่ 2 ห้องเรียนขึ้นไป ให้ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ดูแลเรื่องเสียงที่รบกวน
 3. การรับสัญญาณภาพเสียง ให้ตรวจสอบการรับภาพรับสัญญาณ ให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนทุกชั้นเรียน

ผู้บันทึกสรุป ขวัญชนก แสงท่านั่ง สพป.กำแพงเพชร