วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

ลิงก์ Canva นำเสนอของผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

ลิงก์ Canva นำเสนอของผู้บริหารระดับสูง สพฐ.


 1. เลขาธิการ กพฐ.
  ลิงก์ : https://www.canva.com/design/DAGDM470AA4/hETNP0Gf86ERZcsYfQTZAA/view?utm_content=DAGDM470AA4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
 2. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
  ลิงก์ : https://www.canva.com/design/DAGDJj8EUgE/bADQfeRQotDjdsmpkruSBw/view?utm_content=DAGDJj8EUgE&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
 3. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
  ลิงก์ : https://www.canva.com/design/DAGDI2gL_qg/DqUMIZFUzV9KTvNvpoiugg/edit
 4. นายธีร์ ภวังคนันท์
  ลิงก์ : https://www.canva.com/design/DAGCkwzkLEk/T9xlaVKAMaLBI9NIKf-_3g/edit?utm_content=DAGCkwzkLEk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
 5. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
  ลิงก์ : https://www.canva.com/design/DAGDM7R3kBA/Xxtg1u9YECN63JEWfVMNtA/edit
 6. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
  ลิงก์ : https://www.canva.com/design/DAGDMl20O_I/-Kzi8nM5dEeK5K_u1HoxeA/edit