วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

โค้งสุดท้าย…ประเด็นสำคัญ

โค้งสุดท้าย…ประเด็นสำคัญ อ่านกับ win-win คุณจะชนะ

หลักเกณฑ์ ว19 ศึกษาให้เข้าใจ


เริ่มอ่าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก่อนเลย 42 45 53 62พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545

พ.ร.บ.ครู 47 การบริหารบุคคล ต้องอ่าน ก.ค.ศ. การบรรจุ คุณสมบัติ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
พรก.ว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดีวินัยและการรักษาวินัย