วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดศึกษานิเทศก์ (ใหม่ล่าสุด)

ก.ค.ศ. ออกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เกณฑ์คัดศึกษานิเทศก์ไม่ต้องสอบข้อเขียน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
-ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอชื่อ หรือสมัครด้วยตนเอง

-ไม่มีการสอบ คัดเลือกโดยกรรมการประเมินจากเอกสารประวัติประสบการณ์(ไม่เกิน 5 หน้า) วิสัยทัศน์(ไม่เกิน 2 หน้า) ผลงาน(ไม่เกิน 2 หน้า)และแผนการนิเทศ

คลิกอ่านรายละเอียด….