แนะนำผู้นำองค์กรครู (ส.ค.ท.)

ด้วยมติที่ประชุมองค์กรครู 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง สมาพันธ์ครูภาคใต้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานองค์กรครูระดับประเทศต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน ส่งภารกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมประชาธิปไตย ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเจตนารมย์ของการจัดตั้งองค์กรครูระดับประเทศ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ประธาน ส.ค.ท.และรองประธาน ส.ค.ท.

  1.1. นายวีรบูล  เสมาทอง  จ.พิษณุโลก ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ เป็น ประธาน ส.ค.ท.

   1.2. นายสิรภพ เพชรเกตุ จ.ราชบุรี ประธานชมรมครูภาคกลาง เป็น รองประธาน ส.ค.ท.

   1.3. นายพลชัย  โสภากันต์ จ.อำนาจเจริญ ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น รองประธาน ส.ค.ท.

  1.4. นายประทุม  เรืองฤทธ์  จ.พัทลุง ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ เป็น รองประธาน ส.ค.ท.

2. เลขาธิการ ส.ค.ท. และรองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.1 นายวิสัย  เขตสกุล จ.ศรีสะเกษ  เลขาธิการ ส.ค.ท

         2.2 นายพรเทพ  ดวงปันสิงห์ จ.เชียงใหม่       รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.3 นางสุขะมุกข์  เรืองอ่อน จ.สงขลา           รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.4 นายสุนทร  กุมรีจิตร จ.ศรีสะเกษ            รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.5 นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์  จ.เชียงใหม่    รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.6 นายสมพงษ์  แจ่มแสง  จ.อุทัยธานี          รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.7 นายธีรวิทช์  โรจนานิติวัฒน์ จ.ยะลา        รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

         2.8 นายสุภาพ พิมพ์แก้ว จ.ชัยนาท   รองเลขาธิการ ส.ค.ท.

3. สำนักงานเลขาธิการสมาพันธ์สมคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)

         3.1 นายวิสัย  เขตสกุล                    หัวหน้าคณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

        3.2 นายสุนทร กุมรีจิตร                 รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.3 นายพรเทพ  ดวงปันสิงห์           คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.4 นายภคิน  ธรรมนูญ                  คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.5 นายพงษ์นรินทร์ อธิบุตร            คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท

         3.6 นายเอกอมร  ใจจง                   คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.    

         3.7 นายประสพ  ขอจงสุข               คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.8 นายทวี  พหรมดวงศรี               คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.9 นายธนสมพร  มะโนรัตน์           คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.10 นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์       คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         3.11 นายสัมพันธ์  ไทยสรวง            คณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการ ส.ค.ท.

         ให้บุคคลตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของชาติการพัฒนาวิชาชีพครูและพิทักษ์สิทธิให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นสำคัญ

         ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

         ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *