การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับ “การเสริมสร้างเอกภาพ และประสิทธิภาพ” ในทุกระดับ

ความเป็นมา

            ความมั่นคงของชาติ เป็นการดำรงอยู่ของประเทศอย่างสงบสุขและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องปรับทิศทางการพัฒนาและแก้ปัญหาให้สอดคล้องและเกิดความสมดุลกับความมั่นคงของชาติที่นำไปสู่การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันปัญหาการสื่อสารเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารส่งผลต่อทักษะด้านการอ่าน การเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

            จากปัญหาของการจัดการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2560-2564” เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ให้สามารถจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมและมีคุณภาพต่อไป

จาก 6 ยุทธศาสตร์

 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

จากยุทธศาสตร์สู่นวัตกรรมแก้ปัญหาการศึกษาชายแดนใต้

 • โครงการศาสตร์พระราชาในสถาบันปอเนาะ
 • โครงการหนึ่งครูอาสาหนึ่งครูปอเนาะ
 • โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 • การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
 • โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
 • โครงการรินน้ำใจสู่ชาวใต้
 • ทุนภูมิทายาท

แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

         ระดับ สพฐ.

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ
 2. ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 5. ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 6. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 7. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ระดับเขตพื้นที่

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
 2. ดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 3. ดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 4. จัดสรรทรัพยากรสำหรับการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเหมาะสม
 5. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของ สพฐ.
 6. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 7. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ระดับโรงเรียน

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 2. ดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 3. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเหมาะสม
 4. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายของ สพฐ.
 5. วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
 6. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลัก ศาสนา
 • ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ การสื่อสาร และโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้ง เป็นศักยภาพสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์ภายในประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 • เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 • เสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพการมีงานทำ
 • พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร
 • พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา

Post Author: ครูไทย

เว็บไซต์ครูไทย เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *